Home

Skolverkets bedömningsportal

Välkommen till Skolverkets bedömningsportal. Bedömningsportalen riktar sig till lärare och ska fungera som en prov- och uppgiftsbank - ett stöd i arbetet med bedömning och betygssättning. Här hittar du stöd för bedömning i flera ämnen och kurser i skolan I bedömningsportalen finns stöd för bedömning i flera ämnen och kurser. Du som lärare får tillgång till lösenordsskyddat material via din rektor och skolhuvudmannen Sök på Skolverkets webbplats; Bedömning. Här hittar du generellt och ämnesspecifikt stöd för bedömning, och om sådant stöd finns även särskilt stöd för att bedöma nyanlända elevers kunskaper. Bedömning i grundskolan. Bedömning i grundsärskolan. Bedömning i sameskolan

Skolverkets föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd. Exempel på elevsvar är lösenordsskyddade Dölj Visa. Du behöver inte logga in i bedömningsportalen för att få tillgång till merparten av materialet. De inspelade elevsvaren som kommenteras i materialet är däremot lösenordsskyddade av integritetsskäl På Skolverkets bedömningsportal finns förutom bedömningsmaterialet även bedömda elevexempel, som konkretiserar prestationer på olika steg och filmer med beskrivningar av stegen. Ladda ner eller beställ Bygga svenska Ladda ner beställningsblanketten och skicka den till Skolverkets distributör Exakta Print. Beställ bedömningsstöd (pdf, 114 kB) Dölj. Filmerna till bedömningsstödet i ensemblemusicerande finns endast på dvd. Du som musiklärare kan beställa dvd:n via vår beställningsblankett för bedömningsstöd Samhällskunskap. Som stöd för bedömning och betygssättning i samhällskunskap finns fyra bedömningsstöd. Prov och material med flera uppgifte

Svenska cartoon, gratis spel online och barnprogram som

Skolverket 2012-06-18 3 (3) Så här öppnar du enskilda uppgifter Klicka på uppgiftens namn i fliken Enskilda uppgifter (se bild nedan). Då du öppnat uppgiften visas de mål och det centrala innehåll som uppgiften prövar Inloggning för e-tjänsten för statsbidrag. Mobilt BankID. För att logga in med Mobilt BankID behöver du ha appen för bank-id installerat på din mobiltelefon eller surfplatta Låter som en James Bond-film, men är hur man får inloggning till Skolverkets bedömningsportal. Just nu hittar man i portalen stöd i: Musik, årskurs 6; Matematik, årskurs 1-9; Biologi, fysik, kemi, årskurs 1-9 och i kurserna biologi 1, fysik 1 och 2, samt kemi 1 på gymnasial nivå

1. Så använder du Skolverkets bedömningsportal. Bedömningsportalen fungerar bäst på en dator. Smarta telefoner och surfplattor fungerar, men är inte fullt kompatibla med portalens funktioner. Bedömningsportalen har ett eget inloggningssystem där du som lärare har en personlig . inloggning till den lösenordsskyddade delen av portalen Skolverkets efterlängtade bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling finns nu tillgängligt. Bygga svenska är ett bedömningsstöd för lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolan och på språkintroduktionsprogrammet. Materialet finns i dagsläget för årskurserna 7-9 och språkintroduktion Skolverkets bedömningsportal. Du kan som provadministratör: Registrera lärare per ämne/kurs som söker behörighet till prov och be-dömningsmaterial i Skolverkets bedömningsportal Skriva ut lärarnas inloggningsuppgifter Ändra och hantera lärares uppgifter

Start - Bedömningsportale

 1. I Skolverkets bedömningsportal finns bedömningsstöd i franska, spanska och tyska för följande nivåer: årskurs 9 inom ramen för språkval för grundskolan ; kurserna moderna språk 2, 3 och 4 inom gymnasial utbildning; Obs! Bedömningsstöden ska inte distribueras digitalt. Gå direkt till Bedömningsportale
 2. Skolverket | 171 41 Solna | Besöksadress: Svetsarvägen 16 | Telefon: 08-527 332 00 | Fax: 08-24 44 20 | E-post: skolverket@skolverket.se | 171 41 Solna.
 3. istratör. Varje roll har sina egna inloggningsuppgifter och systemet är konstruerat utifrån en delegeringsmodell enligt följande
 4. Skolverkets bedömningsportal Skolverket samlar numera allt sitt bedömningsmaterial i Bedömningsportalen . Bedömningsportalen innehåller just nu stöd för bedömning i dessa ämnen på grundskolenivå

Bedömningsportalen i grundskolan - Skolverke

Lärarmaterial. Nedanstående dokument ingår som en del i det diagnostiska materialet En 7-9 som återfinns i Skolverkets bedömningsportal. I materialets Lärarinformationshäfte återfinns Profile in English på s. 87-88 och Bedömningsunderlagen på s. 89 och 90 Nedanstående dokument ingår som en del i det diagnostiska materialet En 1-6 som återfinns i Skolverkets Bedömningsportal. I häftet Lärarinformation återfinns Kunskapsprofilen på s. 106-107, Dokumentationsbladen på s. 108-111 och Bedömningsunderlagen på s. 112 och 113

På Skolverkets bedömningsportal finns några filmade anföranden från de muntliga delprovet för kurs 1 och för kurs 3 i svenska och svenska som andraspråk. För kursen svenska 2 finns ett bedömningsstöd i litterär analys Ett kursprov i kemi 2 finns tillgängligt via Skolverkets bedömningsportal sedan våren 2018. Ett nytt kursprov är under utveckling och kommer att erbjudas skolorna våren 2022. Provens struktur. Kursproven i kemi består av ett teoretiskt delprov (150 min) samt ett laborativt delprov (100 min varav 10 min uppstart) Det finns i dagsläget tre prov tillgängliga i Skolverkets bedömningsportal. Proven kan genomföras vid den tidpunkt som skolan bedömer lämplig. Provet består av tre skriftliga delprov B, C och D och kommer att till sin struktur likna de nationella proven i matematik På Skolverkets bedömningsportal finns numera tre stycken autentiska uppgifter kopplade till samhällskunskap. Autentiska uppgifter är uppgifter som utgår från verklighetsnära situationer. Uppgifterna ifråga benämns som prov men givetvis kan uppgifterna användas för andra syften samt i andra sammanhang eller som inspiration i planering av undervisning Bilden visar ett exempel på en Concept Cartoon från Skolverkets bedömningsportal där elever diskuterar hur man ska förhindra att snögubben smälter om temperaturen ökar. Från Skolverkets bedömningsportal går det att ladda ner En svensk version av Science Concept Cartoons Set 1 går att ladda ner från Skolverkets webbplats

svårigheten med att identifiera elever med svag läsförmåga genom Skolverkets bedömningsstöd. Specialpedagogen Drougge (2017) tar upp att elevernas avkodningsförmåga inte analyseras på ett tillfredsställande sätt med Skolverkets bedömningsstöd i avstämning A för årskurs 1 Det nya bedömningsstödet för So åk 6 är publicerat på Skolverkets Bedömningsportal. Dec -16 till jan -17. Provrapporter för 2016 inlagda. Uppdateringar av sidor inför vt 2017. Maj 16. Uppdateringar inför provet i maj. Jan 16. Ny information och flikar för proven åk 9, och för bedömningsstödet åk 6. aug -15. Kort information om. • Skolverkets hemsida, bedömningsstöd • Skolverkets bedömningsportal • Skolverkets presentation 2016-04-14 • Presentation av materialet (Skolverket, Uppsala universitet och Prim-gruppen) 2016-06-14 • Stödmaterial: Kvalitetsarbete i praktiken • Allmänna råd med kommentarer: Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet 2 • i samarbete med skolverkets it-avdelningar, utveckla, testa och implementera en ny bedömningsportal ur verksamhetens perspektiv • ansvara för bedömningsportalens kontohantering • vid behov vara stöd till supporten samt prioritera bland åtgärde

Det nya bedömningsstödet i samhällskunskap för åk6 kommer att läggas ut på Skolverkets nya digitala provplattform AM (Assessement Master), samma plattform som de digitala nationella proven kommer att finnas på. På grund av implementeringen av denna kommer införandet av bedömningsstödet att dröja lite För bedömningsstöden som erbjuds i form av prov under vårterminen 2021 hänvisar vi till Skolverkets webbsida Nationella proven vårterminen 2021.. GrundskolaN Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling för årskurs 1-3. Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling utgår från kursplanen i svenska och svenska som andraspråk med kunskarav i årskurs 3 På Skolverkets bedömningsportal finns förutom bedömningsmaterialet även bedömda elevexempel, som konkretiserar prestationer på olika steg och filmer med beskrivningar av stegen. Observera I Örebro kommuns kommunala skolor är det sedan ht-18 obligatoriskt att använda Bygga svenska som bedömningsstöd på de flerspråkiga elever som inte uppnår kunskaraven i svenska som andraspråk bp.skolverket.se Välkommen Välkommen till Skolverkets bedömningsportal I bedömningsportalen finns bedömningsstöd i flera ämnen och kurser Det finns enskilda uppgifter me Skolverkets bedömningsportal. Enligt anvisningar. Skolverket (2015). Studiehandledning på modersmålet. Att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever. Stockholm: Skolverket Skolverket (2014). Studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Fem lärande exempel från grundskolan. Stockholm: Skolverket

För att komma åt bedömningsstödet med konkreta elevexempel måste man gå till Skolverkets Bedömningsportal och logga in. Regeringen kan komma att fatta beslut under juni månad om att huvudmannen ska använda bedömningsstöden i årskurs 1 från och med 1 juli 2016 Kursprovet var frivilligt att genomföra och proven finns fortfarande tillgängliga i Skolverkets bedömningsportal. Under 2014 och 2015 var Per Eliasson projektledare och mellan 2016 och 2018 var David Rosenlund projektledare för den grupp som konstruerade kursprovet. Kursprovet och ämnesutvecklin

Matematikutveckling i Skara: Nytt bedömningsstöd för

Länk till skolverkets bedömningsportal med exempel på nationella prov:. Det finns i dagsläget tre prov tillgängliga i Skolverkets bedömningsportal. Proven kan genomföras vid den tidpunkt som skolan bedömer lämplig. Varje prov består av två delar, ett teoretiskt delprov (150 min) och ett laborativt delprov (80 min) Till stöd för lärares bedömning har projektet Nafs på uppdrag av och i samarbete med Skolverket tagit fram ett antal material som finns tillgängliga i Skolverkets bedömningsportal. Självbedömningsmaterial i engelska 5 Digital läsning i engelska för grundskolan och gymnasieskola Det finns i dagsläget sex prov i fysik 1 och 3 prov i fysik 2 tillgängliga i Skolverkets bedömningsportal. Våren 2020 publiceras nästa prov i fysik 2. Proven kan genomföras vid den tidpunkt som skolan bedömer lämplig. Varje kursprov består av två delar, ett teoretiskt delprov (220 min) och ett laborativt delprov (80 min) på Skolverkets bedömningsportal där inspelade elevanföranden betygssätts och kortfattat kommenteras. Innehåll Anpassning till temat (sv & sva) Kravet på anpassning till temat innebär att anförandet ska beröra någon aspekt av detta. För E­nivå måste inte kopplingen till temat vara tydlig

Skolverkets bedömningsportal. Här hittar du bedömningsstöd i flera ämnen och kurser i skolan. Bedömningsstöden kan bestå av bland annat enskilda uppgifter, diagnosmaterial, filmer eller provmaterial. Gå till skolverkets bedömningsportal. Bedömning och betyg SPSM. Här hittar du mycket information om betyg och betygssättning. Gå. Den 31 januari 2017 publicerades det nya bedömningsstödet på Skolverkets bedömningsportal. Ett bedömningsstöd har funnits sedan 1 mars 2016 Sedan den 1 mars finns på Skolverkets Bedömningsportal de genomförda nationella proven i åk 6 2015 i varje ämne, med bedömningsanvisningar På Skolverkets bedömningsportal finns det nu nya uppgifter som passar som handen i handsken vad gäller uppdrag 1 Make IT move. Gör uppgifterna kring andning, blod och cirkulation och det finns ett utmärkt underlag för betygsättning i biologi

Bedömning - Skolverke

 1. Bedömningsstödet är publicerat! Nu kan du se det nya Bedömningsstödet för åk 1-3 (det täcker Läs- och skrivutveckling & taluppfattning i årskurs 1-3).Du hittar det på Skolverkets sida för Prov och bedömning.Det går inte att köpa utan du måste logga in i Skolverkets Bedömningsportal för att komma åt det. Jag har skrivit ut hela materialet för svenska och kommer att ägna
 2. Välkommen till Skolverkets bedömningsportal. Bedömningsportalen riktar sig till lärare och ska fungera som en prov- och uppgiftsbank - ett stöd i arbetet med bedömning och betygssättning På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig
 3. respektive målspråk i Skolverkets bedömningsportal i mars 2019. Dessförinnan har lärarna erbjudits ett antal separata delprov som avser pröva reception (Läsa och Höra) samt produktion och interaktion (Tala och samtala samt Skriva). Föreliggande rapport1 beskriver och följer upp inrapporterade resultat från bedömnings
 4. Introduktion Idag skulle jag vilja lyfta och slå ett slag för allt bra material som finns att tillgå när det gäller källkritik. I det här inlägget använder jag utöver materialet från Skolverkets bedömningsportal, även inslag från #mikförmig från Statens medieråd. Utöver det finns dessutom digitalalektioner.se från Internetstiftelsen
 5. Kartläggning i förskoleklassNationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1-3Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 1-3Nya språket lyfter! (åk 1-6)Språket på väg (åk 7-9)Bygga svenska (åk 1-9)Gilla läsa skriva (grundsär åk 1-6) Nedan hittar du ett flertal av de bedömningsstöd och kartläggningsmaterial som Skolverket tillhandahåller
 6. DiNO är ett bedömningsstöd för formativ bedömning i de naturorienterande ämnena i årskurs 1-6. Materialet består av olika uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar och bedömningsmatriser. Sedan årsskiftet 2014/2015 finns ytterligare några uppgifter i DiNO och materialet har flyttat in i på Skolverkets bedömningsportal

Med hjälp av Skolverkets bedömningsmaterial Bygga svenska kan du följa nyanlända elevers språkutveckling i grundskolan, steg för steg. Genom att följa elevernas utveckling kommer behovet av undervisningens utformning och innehåll att visas. Bygga svenska är ett material som är uppdelat i årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9. Här finns mallar och pdf:er som du kan skriva ut och. I Skolverkets bedömningsportal ska lärare kunna hitta bedömningsstöd som filmer, diagnosmaterial och enskilda uppgifter. Eftersom en del av bedömningsstöden är sekretesskyddade behöver säkerheten vara hög. Därför måste huvudmannen registrera rektorerna innan man kan komma igång

Bedömningsstöd matematik grundskolan - Skolverke

 1. Materialet finns att tillgå i Skolverkets bedömningsportal. En del av bedömningsstödet i bedömningsportalen kommer att vara lösenordskyddat för att endast lärare ska kunna komma åt det. För att lärare ska få åtkomst till det skyddade materialet krävs det att huvudmannen ger behörighet till rektorn för de skolenheter som huvudmannen är ansvarig för
 2. Materialet består av lärarinformation, uppgifter, bilder, observationsscheman och en sammanfattning av kartläggningen. Kartläggningen genomförs av ämneslärare och tolk och används för elever i åk 4-9. Kartläggningsmaterialet kommer att finnas på Skolverkets bedömningsportal, förhoppningsvis senast från årsskiftet
 3. Proven distribueras via Skolverkets bedömningsportal Till skillnad från andra nationella prov, kommer dessa inte att skicks ut till skolorna med posten, utan finnas tillgängliga i Skolverkets bedömningsportal. De muntliga delproven kommer att ligga bakom lösenord i portalen
 4. Bedömning: Gör rätt från dag ett! Det är åtta månader kvar till betygssättning, men redan nu är det en bra idé att ta ställning till hur du ska lägga upp kursplanering, bedömningsmoment och dokumentation för att underlätta bedömningen av elevernas kunskaper. Publicerad i: Grundskoletidninge #8 2018
 5. Kurs i svenska som andraspråk för alla lärare. Skolverket erbjuder Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk (7,5 hp på kvartsfart).Syftet är att höja kompetensen bland Sveriges lärare. Studierna ger en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag, och syftar till att utveckla undervisningen och stärka.

de betygssatta anförandena på Skolverkets bedömningsportal motsvarar matrisernas nivåer. 23 procent tycker att de inte gör det. Av de lärare 52som anser att anförandena inte motsvarar matrisens nivåer har bara 11 stycken närmare preciserat sin ståndpunkt. Alla utom en menar att nivåerna på bedöm-ningen ä Förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning, åk 4-6 I Lgr11 betonas att eleverna ska använda sina naturvetenskapliga kunskaper på olik Nationella prov. Vårens nationella prov behöver ställas in. Proven samlas i Skolverkets bedömningsportal för att lärare ska kunna använda proven som frivilligt bedömningsstöd. Om smittan har bromsats mot slutet av vårterminen, kan möjligen nationella prov genomföras enligt ordinarie plan i slutet av terminen. Betygsinrapportering Gå in på Skolverkets bedömningsportal och hämta hem något av bedömningsstöden i engelska (det finns versioner för grundskolans år 4-6, år 7-9 samt gymnasiets steg 5 och 6) och använd dem som stöd Kurslitteratur - Att undervisa nyanlända elever Obligatorisk litteratur Axelsson, M. (2013). Flerspråkighet och lärande. I: Hyltenstam, K. & Lindberg, I (red.)

Jag har satt ihop ett material för att undervisa mina 9or i informationssökning. Materialet baserar sig till stor del på Skolverkets bedömningsstöd i digital läsförståelse, vilket man kan hämta hem från Skolverkets bedömningsportal. Jag har plockat listan med termer direkt från detta material, självskattningsblanketten likaså En del av detta material hittar vi på Skolverkets Bedömningsportal, andra delar är de bedömningsanvisningar som finns som stöd för bedömningen av de nationella proven. I kommentarsmaterialet till kursplanen i engelska kan vi läsa att språksynen som präglar kursplanen i både LGR och GY 11 är i enlighet med den Gemensamma Europeiska Referensramen, (GERS) Allmän hörförståelse tagen från Skolverkets bedömningsportal. Kopplingar till läroplanen Syfte; förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, M2 använda språkliga strategier för att förstå och.

till Skolverkets bedömningsportal (en prov- och uppgiftsbank som stöd i lärares arbete med bedömning och betygssättning). Vidare används regist-ret för handläggning av statsbidrag, t.ex. för att se vilka huvudmän som är aktiva. I Skolverkets pågående projekt för införande av digitala nationell Här gör vi även dignosmaterial från Skolverkets bedömningsportal, gamla nationella prov och arbetar i boken Tummen Upp diagnosmaterial. Theme 3, Charlie and the Chocolate Factory- reading comprehension. Under höstterminen läser vi parallellt med de första två temaområderna tillsammans Kalle och chokladfabriken av Roald Dahl, på engelska

Färdighetsprov i franska för årskurs 8 säljs separat, det innehåller prov för både höst- och vårterminen. Proven är utformade som proven i Skolverkets Bedömningsportal. Färdighetsprov i franska för årskurs 9 finns för höstterminen och följer med lärarhandledningen Detta bedömningsstöd finns publicerat i Skolverkets bedömningsportal. Nytt för genomförandet av proven våren 2019 var även att de skriftliga del-proven ska genomföras i angiven ordning B-D med utsatt starttid. Resultat från prov och enkäter I Skolverkets insamling för det ordinarie provet var andelen som minst nådde provbetyget E I Skolverkets bedömningsportal finns bedömningsstöd i franska, spanska och tyska för följande nivåer: årskurs 9 inom ramen för språkval för grundskolan ; kurserna moderna språk 2, 3 och 4 inom gymnasial utbildning; Obs! Bedömningsstöden ska inte distribueras digitalt tillgång till Skolverkets bedömningsportal. Bedömningsportalen är en uppgiftsbank som ger lärare stöd i deras bedömning och betygssättning. Ett bra stöd för likvärdig betygssättning. Skolinspektionen behöver även registret bland annat för att administrera skolenkäter och för urval av tematiska granskningar I bedömningsmaterialet DiNO i Skolverkets bedömningsportal finns ett exempel där elever diskuterar bästa sättet att snabbt torka en blöt handduk. Eleverna får i uppgift att planera en undersökning där de prövar olika metoder på ett systematiskt sätt med små tyglappar som får representera handdukarna

Skolverkets bedömningsstöd används i de ämnen där det finns sådana Rutiner, för vilka kartläggningar, diagnoser och prov som ska genomföras i de olika årskurserna Alla lärare har inloggning till Skolverkets bedömningsportal och har tagit del av den. Jag har också haft förmånen att sambedöma prov i moderna språk från Skolverkets bedömningsportal. Vi samlade samtliga språklärare från tre skolor, vilket gav oss en fransklärare, två tysklärare och tre spansklärare Med utgångspunkt i det självvärderingsmaterial som finns på Skolverkets bedömningsportal gjorde jag ett Googleformulär som eleverna fick svara på. I formuläret används en hel del termer på engelska så jag jag började med att gå igenom den ordlista som man kan hämta på Bedömningsportalen för lärarna. Det finns även betygsatta elevanföranden på Skolverkets bedömningsportal. När det gäller huruvida bedömningsmatrisernas nivåer motsvarar kunskaravensnivåer menar hela 97 % av lärarna att matriserna motsvarar dessa. Vidare anser 63 % av lärarna att bedömningsnivån i de betygsatta anförandena på Skolverkets

Bedömningsstöd för nyanlända elever i grundskolan - Skolverke

För att komma åt bedömningsstödet med konkreta elevexempel måste man gå till Skolverkets Bedömningsportal och logga in. På portalen finns även en enkät där ni kan lämna era synpunkter under utprövningstiden Bedömningsstödet kommer att publiceras i Skolverkets bedömningsportal under vårterminen 2019 och bestå av två olika uppgifter. Till hösten 2019 utökas det till en början med ytterligare en uppgift. Med ett bedömningsstöd ökar flexibiliteten för hur och när muntliga uppgifter kan användas. Läraren kan välja att använda en eller. engelsklärare med eget lösenord för inloggning, tillgång till bedömningsstöd via Skolverkets bedömningsportal medan ämnen som t.ex. svenska som förväntas, enligt läroplanen, undervisa mer kring digital litteracitet saknar bedömningsstöd. helt Hur ska den nya versionen a Kartläggningen steg 3 - Skolverkets bedömningsportal . SLG den 17 mars, Vad fungerar? Syfte. Att få kunskap om framgångsfaktorer och ta del av och diskutera forskning om nyanländas lärande. Nytt lärande Nihad Bunar presenterar sig och sin forskning (2:32-8:02) Aktivitet. Arbeta med boken Nyanlända och lärande? Redovisningsgruppe

Bedömningsstöd musik grundskolan - Skolverke

Information - Bedömningsportale

På Skolverkets bedömningsportal finns därför ett bedömningsstöd för matematik 1a. Detta bedömningsstöd innehåller uppgifter, bedömningsanvisningar och elevlösningar som anknyter till de flesta yrkesprogram och inriktningar. Proven prövar utvalda delar Det är inte möjligt för ett nationellt prov att pröva alla delar i en ämnesplan Målgrupp Lärare eller förskollärare som är anställda inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola. Lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen. Dessutom är den öppen för lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet Skolverkets bedömningsportal - vad det är och hur det kan användas. Övriga kommentarer: Detta område behöver utvecklas under kommande läsår så att det blir en naturlig del av undervisningen. Verksamhetens resultatmål: Alla elever stimuleras att nå så långt som möjligt Distribueras via Skolverkets bedömningsportal Delproven kommer att göras tillgängliga via Skolverkets bedömningsportal. Bedömningsportalen är en plattform där vi samlar stöd för bedömning. De muntliga delproven kommer att ligga bakom lösenord i portalen Länkar språkutveckling. Här finns användbara länkar för dig som arbetar med barn och elevers språkutveckling. Skolverkets Bedömningsportal Här har Skolverket samlat bedömningsstöd i form av diagnosmaterial, prov och enskilda uppgifter. Även kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper

exempelvis Skolverkets bedömningsportal och nationella prov. Dessutom ingår övningar i hur olika bedömningsunderlag kan vägas samman vid betygsättning. I kursen behandlas bedömningens roll som en del i uppföljningen av skolans måluppfyllelse. Lokala, nationella och internationella kunskapsmätningar och deras relation till uppföljnin Se Skolverkets allmänna råd, Skolförordningen gällande betyg och betygsättning, Skolförordning (2011:185) 6 kap. och läroplanen gällande betyg och bedömning Lgr 11 2.7. Alla lärare har inloggning till Skolverkets bedömningsportal och har tagit del av de

Video: Inloggning E-tjänste

Bedömningsportalen Lärande & bedömnin

Bedömningsstöd i moderna språk Projektet Nationella prov

 1. Kontakta Skolverke
 2. Skolverkets bedömningsportal Toråsskolan utvecklar
 3. Diagnosmaterial i engelska för årskurs 7-9 Projektet
 4. Diagnosmaterial i engelska för årskurs 1-6 Projektet
Gamla nationella prov åk 6 — gamla prov och

Bedömningsstöd - Nationella prov i svenska och svenska som

 1. Bedömningsstöd i Kemi - umu
 2. Bedömningsstöd i Matematik 5 - umu
 3. Tre autentiska uppgifter i samhällskunskap FLS
Diagnosmaterial i engelska för årskurs 1-6 | Projektet
 • Veranstaltungen MV 2020 Corona.
 • JD Sports Barn.
 • Sks germany pump.
 • Essential Windows programs.
 • Bulova klocka 60 talet.
 • Tunisian dinar to SEK.
 • Why is Fifty Shades Darker not on Netflix UK 2020.
 • Fear Pong dares list.
 • Genitiv förkortningar.
 • Kork som material.
 • Victoriakliniken omdömen.
 • Aushilfe und Minijob.
 • Övervinna blyghet.
 • Fritera strips i kastrull.
 • Sirt juice recept.
 • Ågården, Trosa till salu.
 • Okänd soldat engelsk titel.
 • Muse Absolution wiki.
 • Dyra energikällor.
 • Pistol leksak.
 • Din tårta Göteborg.
 • Waldorf Pulse 2 presets.
 • Momsregistrering Virk.
 • Zeichen Emojis zum kopieren.
 • Loake Chelsea boots.
 • Skjorta Herr H&M.
 • Lean Dean Dry Deep Selvage.
 • Ismaskin Jula.
 • Harajuku Station rebuild.
 • Reparation KitchenAid.
 • Staphylokokken Hautausschlag.
 • Dekorband jute.
 • Bofors kanoner.
 • Helvar Digidim.
 • Outlet shopping in venice, italy.
 • Ladoga Onega.
 • Reparation KitchenAid.
 • Amsterdam parking price map.
 • Regent's international business.
 • Läkande synonym.
 • Kedjereaktion symptom.