Home

CBS definitie deeltijd

Het dashboard beroepsbevolking geeft schematisch weer welke groepen het CBS onderscheidt op de arbeidsmarkt en uit hoeveel personen deze bestaan. Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaald werk doen. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden. Lijst van begrippe betekenis & definitie Baan van een werknemer waarbij op een bepaald peilmoment/-periode het aantal overeengekomen uren lager ligt dan het aantal dat behoort bij een volledige dag- en weektaak. Zie ook: Voltijdbaa Deeltijd De term deeltijd of parttime wordt vooral gebruikt ten aanzien van werken. Iemand heeft een deeltijdfunctie als hij-zij minder dan de normale werkweek van 36-40 uur per week aan deze functie besteedt, maar wel meer dan 12 uur per week (het minimum om in de statistieken van het CBS als `werkend` aangemerkt te worden) CBS. CBS is een afkorting voor het Centraal Bureau voor de Statistiek. Heeft veel informatie voor beleggers, die meestal via hun website te bestellen of te downloaden is. Zie http://www.cbs.nl ( > economie) Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/cbs.htm

Every month, CBS publishes figures on the labour force in accordance with international guidelines. The corresponding indicators, i.e. the employed and unemployed labour force, are used around the world to describe cyclical developments on the labour market. Monthly figures are essential in this respect Deeltijd Een deeltijdse functie omvat minder uren, met evenwel een minimum aantal werkuren (in België 1/3 van een volledige werkweek, [2] in Nederland 12 uur per week om als 'werkend' opgenomen te worden in het Centraal Bureau voor de Statistiek )

Every month, CBS publishes figures on the size of the employed labour force and the non-employed population. The latter group comprises the unemployed labour force as well as people not included in the labour force (as according to the ILO definition). However, the unemployed labour force does not represent the total unused labour potential Het CBS sluit aan bij de definitie van de creatieve industrie (gebaseerd op SBI 2008) die door TNO is ontwikkeld en beschouwd dit als de kerndefinitie van de creatieve industrie. Het gaat bij de creatieve industrie om een sector die creativiteit in zijn naam draagt en drijf CBS Statlin Het gaat daarbij om het aantal uren dat iemand in een normale of gemiddelde werkweek werkt. Iemand die minder dan 35 uur werkt, werkt in deeltijd. Deze groep kan worden onderverdeeld in mensen met een grote deeltijdbaan (20 tot 35 uur per week) en mensen met een kleine deeltijdbaan (minder dan 20 uur per week) (CBS Statline) Volgens de OESO doet iemand mee aan het arbeidsproces als hij/zij minstens een uur per week werkt. Het CBS hanteert als norm twaalf uur. Door dit verschil is het percentage vrouwen dat aan de arbeidsmarkt deelneemt in termen van het CBS een stuk lager

betekenis & definitie. Onderwijs voor personen die hun studie willen combineren In de Onderwijsstatistieken van het CBS vallen onder deeltijdonderwijs de volgende onderwijssoorten, die voornamelijk met minder dan 850 uren onderwijs (lessen, stages en begeleiding) per jaar (deeltijd-bol); het hoger onderwijs (hbo en wo) dat in. Arbeidsdeelname en deeltijd 28 september 2018 6 maart 2020 | Vrouwen, Arbeidsdeelname, Deeltijd vallen buiten de statistieken van het Nederlandse Centraal Bureau voor het Statistiek (CBS). * De definitie voor arbeidsparticipatie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en. De bruto arbeidsparticipatie is het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). De netto arbeidsparticipatie betreft het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking) (CBS Statline). Arbeidsduur: voltijd en deeltijd

Deeltijd is het aantal uren, minder dan 35, dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt. In totaal werken bijna 4,4 miljoen personen in deeltijd. Hiervan is 70% vrouw (3,1 miljoen) en 30% man (1,3 miljoen). Het zijn niet alleen moeders met jonge kinderen die in deeltijd werken Volgens de OESO werkt iemand in deeltijd als hij/zij minder dan 30 uur per week werkt en in USA ben je parttimer als je minder dan 35 uur werkt. Gaan we uit van de definitie van de OESO, dan werkt in Nederland ruim 37% in deeltijd, in Duitsland krap 28% en in USA 13,5%. Vooral vrouwen werken in deeltijdbanen Deeltijd betekenis. Deeltijd De term deeltijd of parttime wordt vooral gebruikt ten aanzien van werken. Iemand heeft een deeltijdfunctie als hij/zij minder dan de normale werkweek van 36. De term deeltijds (parttime) wordt vooral gebruikt ten aanzien van werken. Een deeltijdse functie omvat minder uren dan een voltijdse werkweek met evenwel een minimum Het CBS en onderzoeksinstituut NIDI bewijzen vandaag dat pro-migratie politici het al die tijd mis hadden. In Nederland kennen we een ongekende deeltijdnorm: te veel mensen werken deeltijd waardoor migratie haast onvermijdelijk is. Maar als we afscheid nemen van de deeltijdnorm kan de migratie tot 2050 met één miljoen worden verminderd

Meer werkenden in februari

Werkzaam - CB

Deeltijdarbeid Arbeid die regelmatig op basis van een arbeidsovereenkomst wordt verricht, gedurende een arbeidsduur die korter is dan de gebruikelijke in de betreffende sector of onderneming Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik! Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom

Het CBS en onderzoeksinstituut NIDI bewijzen vandaag dat. (CBS definitie 2004). In de op bladzijde 3 getoonde voorbeeld tabel is de betreffende medewerker in 2011 dus 3 keer ziek gemeld. Bepaling van het gemiddeld aantal medewerkers in de rapportageperiode. Het gemiddeld aantal medewerkers wordt verkregen door het aantal medewerkers per dag te middelen over d Nergens in de Europese Unie wordt zo veel in deeltijd gewerkt als in Nederland. Dit geldt niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen. Eigenlijk wisten we al, maar cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben het nog maar een keer bevestigd: Nederland is Europees kampioen deeltijdwerken. In 2007 werkte bijna de helft van de Nederlanders in deeltijd Je kunt ook zelf een definitie van Deeltijdfactor toevoegen. 1: 3 0. Deeltijdfactor. De verhouding tussen het aantal uren dat de werknemer werkt en de volledige werktijd per week. De factor wordt gemaximeerd op één. Voorbeeld: een werknemer werkt 18 uur per week. De volledige werkti [..

Begrippen - CB

 1. 120-day Trial Period & Free Returns. We Support Your Stage! Authorised Brancher. Dealer and Best Price Online. We Support Your Stage
 2. Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). 8.2 Indicatoren arbeidsvraag • Faillissementen (CBS) Het aantal natuurlijke personen (met en zonder eenmanszaak), bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard. • Vacature.
 3. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt data over de Nederlandse samenleving. Deze data wordt verwerkt tot statistische informatie over allerlei maatschappelijke en economische thema's. De wettelijke taak van het CBS is om de statistische informatie op een onafhankelijke wijze zo breed mogelijk te ontsluiten en gelijktijdig publiekelijk toegankelijk te maken
 4. Cuvântul CBS nu este în dicționar. Iată câteva sugestii: knockdown liră (monedă) ångström amper arie (sup.) a (interj.) a(n) (prefix) a (prep.) a (literă) a (sufix) micro

Deeltijdbaan - de betekenis volgens Centraal Bureau voor

De tegenhanger deeltijd (parttime) verwijst naar een werktijd korter dan een volledige werkweek. Definitie Voltijd. De uitdrukking voltijd is van toepassing op iemand die een volledige werkweek in dienstverband werkt. Het aantal uren in een voltijdse werkweek verschilt per sector. In Nederland varieert de voltijdse werkweek 32. StatLine: Prijsindex consumentenprijzen, Cao-lonen en contractuele loonkosten, Lonen en loonkosten en Prijsindex arbeid. De totale loonkosten bedroegen in 2019 ruim 386 miljard euro. Dat bedrag is de som van 305 miljard euro aan brutolonen, 83 miljard euro aan sociale premies ten laste van werkgevers en 0,5 miljard euro aan eindheffingen, verminderd met 2 miljard euro aan loonkostensubsidies Deze definitie maakt de gegevens internationaal vergelijkbaar. Vanaf 2015 gebruikt het CBS de definitie van de International Labour Organisation (ILO) als hoofdindicator van de werkloosheid. Hiervóór gebruikte het CBS een eigen definitie voor werkloosheid, waarbij een persoon minimaal 12 uur moest werken én de leeftijd had tussen 15 en 65 jaar

Deeltijd - 5 definities - Encycl

CBS - 13 definities - Encycl

Tabel 2.1.1 laat zien welke bedrijfstakken volgens de OESO-definitie tot de ICT-sector behoren, (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek,. CBS is named after the 18th century Swiss scientist, Charles Bonnet, who described this condition experienced by his grandfather, and who later developed it himself. Download fact sheet. Symptoms. Hallucinations occur when the affected person is awake, and are usually purely visual and not associated with auditory (sound) hallucinations Met de Associate degree-opleiding Systeemspecialist Automotive in deeltijd ontwikkel jij je tot een professional met kennis van zaken. Elektronica is de hoofdrolspeler in moderne auto's en de systemen worden steeds complexer Het onderzoek Schoolverlaters tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt (BVE-Monitor) vult de registergegevens van het CBS aan met enquête-gegevens van het ROA over intredewerkloosheid en aansluiting op eigen niveau of verwante richting. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen beroepsopleidende leerweg (bol) en beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

Over 9 million in work for the first time - cbs

of 2e generatie migrant; hierbij wordt zowel in de PIAAC -data als de CBS-data de CBS-definitie van de migratieachtergrond gebruikt: i emand met een migratieachtergrond is een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren De maatschappelijke sector is volop in beweging. Transities en bezuinigingen vereisen flexibiliteit en creativiteit. Als Master Management en Innovatie in Maatschappelijke Organisaties ben jij de verandermanager die concrete vernieuwingen doorvoert met een beter maatschappelijk resultaat Er is meer mogelijk dan deeltijd Kies je studievorm. De deeltijd opleiding Embedded Systems Engineering is er in diverse vormen. Je kunt kiezen voor de 4-jarige hbo-bachelor opleiding of voor een 2-jarige associate degree opleiding op hbo-niveau Inleiding. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet in 2017 het CBS gevraagd een Monitor Brede Welvaart te ontwikkelen. noot 1 Het doel van de Monitor is om politiek en maatschappij inzicht te verschaffen in de brede welvaart in Nederland, én om de stand van zaken te geven ten aanzien van de SDG's

Deze pagina gaat over het acroniem van CBS en zijn betekenissen als Creatieve Breakdown Structure. Houd er rekening mee dat Creatieve Breakdown Structure niet de enige betekenis van CBS is. Er kan meer dan één definitie van CBS zijn, dus Bekijk het op ons woordenboek voor alle betekenissen van CBS één voor één De Emancipatiemonitor 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bevat de resultaten van tweejaarlijks onderzoek naar de emancipatie van vrouwen in Nederland. Pasten mannen hun werkpatroon al zelden aan als ze vader werden, ook steeds minder vrouwen schroeven hun arbeidsduur na de geboorte van hun eerste kind terug De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 zijn uitgevoerd door de GGD'en, CBS en RIVM. In 2012 en 2016 deden respectievelijk ruim 387.000 personen en 457.000 personen mee aan het grootschalige vragenlijstonderzoek

Voltijds - Wikipedi

 1. g 2020 Beschikbaar: Jaarlijks in juni Publicatiedatum: 13 juli 202
 2. gszin. Maar bij nadere beschouwing gaat het vaak om deeltijd-zzp'ers - een mooie, maar ook nogal bescheiden vorm van ondernemerschap. Deeltijd zzp'en is bescheiden vorm van ondernemerschap De crisis mag dan voorbij zijn, maar voor het scheppen van nieuwe banen moete
 3. gen uitvoeren
 4. aliteit en vrije tijd
 5. dere mate in kaart om hier op in te kunnen spelen met product, prijs, plaats en promotie
 6. HBO deeltijd; rendement en uitval, 1995 - 2005. Gewijzigd op: 6 april 2007. Grafische presentati
Aantal werkenden verder gestegen

Unemployment virtually unchanged - CB

Deze pagina gaat over het acroniem van CBS en zijn betekenissen als De studie van de Bijbel van de Gemeenschap. Houd er rekening mee dat De studie van de Bijbel van de Gemeenschap niet de enige betekenis van CBS is. Er kan meer dan één definitie van CBS zijn, dus Bekijk het op ons woordenboek voor alle betekenissen van CBS één voor één Met de hbo-opleiding Leraar Aardrijkskunde tweedegraads deeltijd kies je voor een praktijkgerichte studie met vele mogelijkheden op de banenmarkt

Geen enkele definitie van werkloosheid klopt wo 6 sep 2017 | Bron: Telegraaf | Auteur: Andries Bongers | Trefwoorden: CBS, Banen, Arbeidspotentieel, Werkloosheid, Definitie, Arbeidsplaats Dat zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligan in een interview in de Telegraaf (30-8-2017). Dat is op z'n zachtst gezegd vreemd, wanneer het CBS dit toegeeft Voltijd, deeltijd of duaal: wat is wat? Als je gaat studeren, kun je kiezen uit een opleiding in voltijd, deeltijd of duaal. Maar wat is het verschil? En wat past bij jou? Studeren in voltijd. Als voltijdstudent volg je in principe elke dag lessen of colleges, loop je stages en doe je aan zelfstudie

Het CBS hanteert een nauwe definitie van dakloosheid. Het aantal mensen zonder verblijfsvergunning en ook dakloze gezinnen worden niet meegerekend in de cijfers. Vorige week maakte het AD in een artikel bekend dat in 2020 alleen in Den Haag al 421 gezinnen zich hebben gemeld bij het daklozenloket. Daarnaast gaat het in de definitie om mensen. Definitie: Prognose van het aantal eerste jaars studenten in het hoger beroepsonderwijs, inclusief associate degree, uitgesplitst naar voltijd en deeltijd. Het gaat hier om het verwachte aantal studenten dat staat ingeschreven in het eerste jaar van het hbo. Bron: Referentieraming 2020 Beschikbaar: Jaarlijks in juni Publicatiedatum: 13 juli 202 De inhoud van de master Forensisch Sociale Professional is uiterst relevant voor professionals in een breed werkveld: van medewerkers bij de (jeugd-) reclassering, jeugdbescherming en wijkteams, tot professionals van de gemeentelijke veiligheidszorg, TBS-klinieken en de politie Deze definitie wijkt af van de Nederlandse nationale definitie van de (CBS, 2013). Naarmate de omvang van een bepaalde In Nederland wordt veel in deeltijd gewerkt. Onderzoek wijst uit dat voorkeuren hierbij een grote rol spelen (Portegijs et al., 2008; Bosc

De Inspectie maakt een nieuwe berekening voor de onderhavige boete, gebaseerd op een werkweek van 35 uur, de CBS-definitie van 'voltijd'. Zo heeft deze werkgever 5,2 fte werknemers en blijft de boete gelijk. Bij een berekening met 38 uur als volle werkweek zou de uitkomst zijn 4,8 zijn en de helft minder boete, aldus de werkgever De definitie van allochtoon die door het CBS is gebruikt, verschilt van de definitie van de Arbeidsinspectie. alle autochtone vrouwen werkte 70 procent in deeltijd, terwijl 40 procent van de allochtone vrouwen in deeltijd werkte. Het gemiddelde uurloon van autochtonen werkzaam bij de overheid was €21,69 Totaal deeltijd 4 388 000 49,1% Minder dan 20 uur per week 1 640 000 18,3% * De OESO neemt als definitie van beroepsbevolking de bevolking tussen 15 en 64 jaar; CBS neemt de bevolking tussen 15 en 75 jaar. Bron: OESO maar Nederlanders werken. Bron: CBS. Definitie: De uitgaven van de Rijksoverheid, provincies en gemeenten aan onderwijsinstellingen en uitgaven ten behoeve van onderwijs aan huishoudens, bedrijven en non-profit instellingen. De overheid geeft huishoudens subsidie voor het volgen van onderwijs met een tegemoetkoming in de schoolkosten en studiefinanciering

(CBS definitie) Werkzame personen Werkzame personen zijn alle mensen in de leeftijd van 1 jaar en ouder die in Nederland wonen en een betaalde werkkring hebben ongeacht de omvang daarvan. Zij kunnen zowel in Nederland als bij een in het buitenland gevestigd bedrijf werkzaam zijn De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven Volgens de internationale definitie is deze persoon niet werkloos. 3 Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking (15-65 jaar) in de potentiële beroepsbevolking (CBS) Mannen en vrouwen werken vaker in deeltijd naarmate de AOW‐gerechtigde leeftijd nadert. Deeltijdwerk met veel gewerkte uren (20 tot 32 uur per week) is relatief populair bij mensen rond de 62 jaar. Deeltijdwerk met weinig gewerkte uren (minder dan 12 uur per week) komt vaker voor rond de 67 jaar De Arbeidstijdenwet geeft regels voor werktijden, pauzes en rusttijden van werknemers. Met deze regels wil de Rijksoverheid werknemers beschermen tegen te lange werkdagen. Maar ook de combinatie van werk, privé en zorgtaken gemakkelijker maken

Minder werkenden in maart

in deeltijd gewerkt als in Nederland'. Data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) la­ ten zien dat in 1997 door 30% van de 5,644 miljoen werknemers in deeltijd gewerkt werd (CBS, 1998: tabel 40). Bij zelfstandigen ligt dit aandeel lager: door 24% van de 757 duizend zelfstandigen werd in 1997 in deeltijd gewerkt Het CBS berekent éénmaal per jaar ontvangen, maar dat hoeft niet. Omgekeerd kan een uitkeringsgerechtigde (in deeltijd) werkzaam zijn. Werkloos en (geregistreerd) werkzoekend staan als werkzoekend, om allerlei redenen niet actief op zoek naar werk en daarmee niet werkloos conform de CBS definitie. Nederland1 Twente2 Nederland Twente. participatie op de arbeidsmarkt. In deze prognose gaan we uit van de internationale definitie: namelijk de bevolking met een leeftijd van 15-74 jaar. Deze groep is (volgens internationale richtlijnen) in potentie beschikbaar voor arbeid en groeit in de periode 2015-2016. Het deel van deze potentiël

Het aantal banen groeit nu bijna vier jaar op rij. In deze periode zijn er ruim een half miljoen banen bijgekomen. Gemiddeld waren er in het vierde kwartaal 10,3 miljoen banen. Daarbij zijn alle banen meegeteld, van werknemers en zelfstandigen, voltijd en deeltijd. Bron: CBS Definitie en begrip Veel mensen met een chronische aandoening of ziekte zijn gewoon aan het werk. Arbeidsgehandicapten 2006 en op gegevens van het CBS (Statline, Arbeidsgehandicapten: geslacht en leeftijd, 2010). Werk in deeltijd .. voor de Statistiek (CBS): aan gediplomeerde schoolverlaters van de beroepsopleidende (BOL) en beroepsbegeleidende (BBL) leerwegen van het mbo en van het hbo is anderhalf jaar na afstuderen een enquête voorgelegd

Fewer employed in March - cbs

 1. Bron: CBS Statline 2015. Deeltijd werken: een keuze? Het lage aandeel vrouwen dat fulltime werkt, was in 2007 reden om de Taskforce Deeltijdplus op te richten. Een Taskforce die zich als doel stelde het vanzelfsprekender te maken dat vrouwen meer uren gingen werken
 2. De werkloosheidscijfers volgens de ILO-definitie omvatten niet alle mensen zonder werk die recent naar werk hebben gezocht of die direct zouden kunnen beginnen. Bovendien blijven deeltijdwerkers die meer uren willen werken buiten beschouwing. Het CBS brengt ook deze deelgroepen van het zogenoemde onbenut arbeidspotentieel in kaart
 3. Wat in dat getal van twee miljoen nog steeds NIET zit is het aantal werkenden dat graag meer uren zou willen werken. Die 'stille arbeidsreserve' werd in 2018 geschat op 1 miljoen fte (DNB, CBS)
 4. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie
 5. cbs.nl; Uitleg API; Kies thema. vorige; volgende . Downloads Metadata Ruwe dataset Dataset voor grafische weergave. Link naar API's Feed (bulk download) API (voor apps) Meer informatie Preview tabel Licentie (CC BY 4.0) Wat is open data? Handleiding odata services Handleiding odata voor Excel Power pivot.
 6. De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen

CBS Statlin

Participatie Cijfers & Context Vrijwilligerswerk

(CBS) hanteert de volgende definitie van grafisch vormgevers en productontwerpers: de beroepsgroep omvat de kleding-, meubel- en industrieel ontwerpers, CBS 2020 Percentage vol- en deeltijd ontwerpers mannen en vrouwen (2019)/ Percentage full- and part-time designer Deeltijd 333 dzd 145 dzd Vanwege andere reden 4.6 mln Voltijd Veranderingen beroepsbevolking Augustus 2019, gemiddelde maandmutatie over 3 maanden 13.0 min Bevolklng IS tot 75 iaar, particullere huishoudens (prognose) +9 dzd p/m 3.7 N let-be -S dzd p/m 321 dzd Werkloze beroepS- bevotking (ILO-definitie) +7 dzd p/m min Beroepsbeuoking +13 dzd p/ Deeltijd Als basis voor de meeste onderzoeken naar de omvang van deeltijdarbeid wordt de definitie van de International Labour Organization (ilo) gebruikt. Het 1LO spreekt over deeltijdarbeid indien het gaat om: werk met een permanent karakter dat op vrij­ willige basis wordt verricht gedurende een da­ gelijkse of wekelijkse periode die.

Met een werkloosheid van 4,1 procent van de beroepsbevolking (volgens de Eurostat-definitie, het CBS komt uit op 5,6 procent) blijven we alle landen van de Europese Unie voor Definitie. Er zijn volgens ons Je hebt werkenden die als docent het onderwijs instromen, maar de baan of onderneming die ze hadden in deeltijd blijven aanhouden. Arbeidsmarktcijfers over 2014 en 2015 van CBS en TNO tonen dat ongeveer één op de acht docenten in het vo meerdere banen combineert. Het CBS beschrijft deze groepen met behulp van aanvullende indicatoren. Minder mensen die een jaar of langer naar werk zoeken In het tweede kwartaal van 2017 waren er 172 duizend werklozen (ILO-definitie) die een jaar of langer zonder succes naar werk zochten. Dat zijn er 63 duizend minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder

Aantal werkenden neemt verder toe

Participatie Cijfers & Context Inleiding

Een deel van de leerlingen die aan een studie in het hbo of wo beginnen neemt een tussenjaar. De trendanalyse laat zien dat het aantal studenten met een tussenjaar stijgt tot 2013, daarna is er een daling en in 2016 en 2017 (alleen hbo) weer een stijging. Het studiesucces (bachelorrendement) van studenten met een tussenjaar is in het hbo na 6 jaar gemiddeld lager dan studenten die direct. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in oktober verbeterd, voltijd en deeltijd. Het aantal banen groeit nu ruim drie jaar op rij. Dit is de werkloosheid volgens de definitie van de International Labour Organization (ILO) Definitie of methode: Ten behoeve van de arbeidsmarktpositie van wo-mastergediplomeerde schoolverlaters uit het schooljaar 2015-2016 is direct na het schoolverlaten in oktober 2016, een jaar later in oktober 2017 en twee jaar later in oktober 2018 bepaald of iemand werk (met of zonder uitkering) had en voor hoeveel uren in de week Wanneer uit wordt gegaan van dezelfde definitie van de. flexibele schil komen CBS en UWV tot een vergelijkbare. omvang. Daarmee is echter de vraag welke definitie in de. toekomst het beste gehanteerd zou kunnen worden nog. niet beantwoord Meer 'ondernemers' in Nederland, maar dat zijn vooral (deeltijd-)zzp'ers Afgaande op de statistieken lijkt Nederland te blaken van ondernemingszin. Maar bij nadere beschouwing gaat het vaak om deeltijd-zzp'ers - een mooie, maar ook nogal bescheiden vorm van ondernemerschap. Jonathan Witteman 17 januari 2017, 6:00 Maaike van Endhoven (28), styliste

Arbeidsjaar - de betekenis volgens UWV

Arbeidsdeelname en deeltijd HR-kiosk

Het CBS kwam woensdag met statistieken over baanvinders in 2015. Zeventig procent van de 1,2 miljoen baanvinders ging flexibel aan de slag. Het CBS zette deze cijfers af tegen baanvindersstatistieken uit 2005. De NOS kopte op basis daarvan: Steeds meer werken in deeltijd en met een flexbaan. In eerste instantie leek 70% flexibel aan d

 • Sauna Bansin.
 • Base Chat Partyraum.
 • Mutterschafprämie 2020 Niedersachsen.
 • Ett kolikbarns bekännelser recension.
 • Felix von der Laden Adresse.
 • Brun Labrador hane.
 • Define consider.
 • Tarifvertrag elektroniker für energie und gebäudetechnik bayern.
 • Vad är en sägen.
 • Wohnbau Dinslaken Mietwohnungen.
 • Hur är det att bo i Östhammar.
 • Kleines Wiesental Corona.
 • Xfactor.
 • Boka tid för att ta ut spiral Göteborg.
 • Bestickkorg till diskmaskin.
 • Naglar Drottninggatan.
 • Fotografiska museet.
 • Kortspel hubert.
 • Remente omdöme.
 • Es Yapım Menajerlik.
 • När upptäcks mikrocefali.
 • DN prenumeration pensionär.
 • Täcka sandlåda.
 • Biometrisk identifiering.
 • Läck tätare.
 • Metallpriser 2020.
 • NOA NOA nyheter.
 • Vereinszuschüsse Bayern.
 • Counter Strike Source download.
 • Mercedes GLS AMG.
 • Natural eyebrow tutorial for beginners.
 • Fobi för stora saker under vatten.
 • Hyresgästföreningen flytt.
 • Most valuable companies 2020.
 • Vad är mahayana.
 • Vad är en sägen.
 • Brandpost symbol.
 • Räkor smakar konstigt.
 • Weather Stansted mountfitchet.
 • Testleser Roman.
 • Cannstatter Wasen Geld zurück.